Velkommen til Danmark....

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 26 januar

Logo

- Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Den forfærdelige situation med krigene i Mellemøsten giver selvsagt også konsekvenser i Danmark, hvor vi i disse måneder er vidne til store strømme af flygtninge og af økonomiske migranter over det meste af Europa incl. Danmark.

Også de såkaldte nærområder er stærkt belastede og kan ikke give den fornødne hjælp til flygtninge her, ligesom de internationale styrker ikke er i stand til at stoppe krigene.

Fra en del andre lande og her især fra Afrika flygter mange mennesker også; især unge mænd, som ønsker sig et bedre liv i Europa – de såkaldte migranter, som ikke er flygtninge.

429

Situationen i Danmark er, at man ikke er parat til at modtage flygtninge på en ordentlig måde; hverken for de berørte tilrejsende eller for det danske samfund:

  • Motorveje spærres som følge af ulovlig indtrængen her
  • DSB`s toge sættes i stå som følge af nægtelse af udgang herfra
  • Ingen kontrol efter IS-Krigsterrorister fra politiets side
  • Menneskesmuglere går fri for tiltale og kan fortsat tjene store penge
  • Åbenbart ulovlige indrejsende som økonomiske migranter udvises ikke

Man kan også diskutere om flygtningebegrebet gælder længere, eftersom flygtninge i nutiden åbenbart bare selv kan vælge, hvor de vil slå sig ned – og det er jo ikke korrekt ud fra selve begrebet flygtning, som søger beskyttelse??.

Hvordan med fremtiden for flygtninge, der er givet asyl efter de gældende regler?

Her kan man inspireres af en udtalelse fra Socialdemokratiet i Glostrup-kredsen (Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund og Høje-Taastrup) dateret den 20.august 1987:

  • At der sikres en boligpolitik, så indvandrere og flygtninge kommer til at bo i ALLE landets kommuner
  • At indvandrere og flygtninge kommer til at bo i både private og sociale boligområder
  • At alle lærer at tale dansk og lærer om det danske samfund, dets love, regler og normer.
  • At indvandrere og flygtninge kommer på arbejdsmarkedet og ikke alene bliver henvist til offentlig forsørgelse som en fast løsning

Udtalelsen var til såvel internt som til offentligt brug på et tidspunkt, hvor Socialdemokraterne på landsplan var noget langt væk fra den virkelighed, som Vestegnskommunerne oplevede med manglende vilje til integration, purunge familiesammenføringsægteskaber, øget kriminalitet, kulturelle sammenstød, ghettoer og startende parallelsamfund.

Heldigvis er Socialdemokraterne overalt nu med på løsningsforslag, der har sit udgangspunkt i dagens Danmark, hvor det desværre halter med en ordentlig integration.

Derfor er slutsætningen i den pågældende udtalelse for 28 år siden stadig en klar melding: Den samlede politik må sikre en solidaritet fra ALLE i Danmark, såvel økonomisk som i praktisk hverdag. Vi kan ikke alene løse de opgaver, det danske samfund påtager sig.

Fremtiden må nødvendigvis tage sit udgangspunkt i disse holdninger – der må iværksættes en forstærket indsats, så vi undgår store problemer med integrationen, som samtidig også gerne skulle føre til en nødvendig arbejdspladstilknytning.

Hvis flygtningestrømmen fortsætter, kan der også stilles spørgsmålstegn ved, om ikke vi hellere skulle modtage flygtninge direkte fra nærområderne; altså flygtninge, der ikke har råd til menneskesmuglere – og det kunne også være meget mere sikkert for de berørte flygtninge, som så ikke skulle gå langt over land, sejle i synkefærdige skuder og kæmpe sig udenom Ungarns pigtråd.

Afslutningsvis vil jeg gerne citere et nyvalgt folketingsmedlem: Det socialdemokratiske velfærdssamfund kan kun fungere, hvis dem, der bor her, kan tale sammen.

Jeg håber, at verden snart får stoppet krigene i Mellemøsten - også med dansk hjælp!

FNs flygtningekonvention af 1951, definerer i Article 1A en flygtning, som en person, der: "som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil".

Migration er en betegnelse for en bevægelse eller flytning fra et sted til et andet, hvor de deltagende migranter ofte er tvunget til at foretage den pågældende flytning af en eller anden – ofte ydre – omstændighed, som de selv kun har ringe – eller ofte ingen – direkte indflydelse på, eller de kan foretage migrationen fordi de eventuelt forventer at få bedre levevilkår på de sted de emigrerer til.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk