Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoVEKS – farvel – 15.december 2017….
  -Svend-Erik Hermansen, bestyrelsesmedlem

Arbejdet i bestyrelsen i VEKS har været spændende ud fra, at man her også har kunnet følge udbygningen af varmeforsyningen i Danmark med brug af overskudsvarme fra elforsyningen og affaldsforbrændingen. Det har i årenes løb været en helt fantastisk udvikling.

Ledelsen i VEKS har altid været meget samarbejdsorienterede, men også været udsat for direkte kritik fra en del af de lokale fjernvarmeselskaber. Det har bestyrelsen gennem de senere år måttet tage stilling til udover ledelsen politisk.
Bestyrelsesarbejdet er præget af et godt samarbejde mellem de forskellige kommunale repræsentanter fra 12 kommuner, hvor det er meget sjældent, at der forekommer afstemninger med uenigheder.

Opgaver og baggrund
Kraftvarme og fjernvarme på Vestegnen blev udformet ud fra en foreløbig udbygningsplan allerede i maj 1983 og videreført af en VEKS-udbygningsplan i 1984.
Som grundlag for samarbejdet enedes man om en
VEDTÆGT FOR VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S. Interessentskabets primære formål er, inden for det af interessentkommunerne omfattede område, at nyttiggøre den varme fra kraftvarmeværkerne, som opstår ved værkernes produktion af el samt anden overskudvarme fra affaldsforbrænding og større industrivirksomhed m.v., og varmen fra lokale varmeværker - til fremme af den mest samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske anvendelse af varmen til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, samt bygningers komfortkøling m.v. Interessentskabet planlægger, projekterer, finansierer og anlægger et transmissionssystem fra kraftvarmeværkerne på Avedøre Holme, fra andre regionale varmeforsyningsanlæg, herunder Centralkommunernes transmissionssystem, fra affaldsforbrændingsanlæg, fra større industrivirksomheder m.v., til kommunale fjernvarmefordelingsselskaber, lokale distributionsselskaber og andre storforbrugere, i overensstemmelse med de kommunale fjernvarmedelplaner. Allerede etablerede dele af transmissionssystemet, eller ledningsanlæg, der udfører transmissionslignende opgaver, kan efter forhandling overtages eller lejes af interessentskabet. Interessentskabet driver og vedligeholder transmissionssystemet.

Lige nu udbygges Avedøreværkerne således, at der kan fyres med biomasse frem for med kul. Det betyder grøn fjernvarme herfra. På samme måde er der flere initiativer i gang for at gøre hele vort område CO 2 – neutral de kommende år. I den kommende periode vil der også være mange udfordringer i forhold til samordning af udbygningen af fjernkøling og ikke mindst den meget høje andel af strøm fra vindmølleparker, som mindsker forbrændingsbehovet på Avedøreværkerne.

Find meget mere om VEKS på www.veks.dkSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk