Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Udvikling af Garantiskole i Høje-Taastrup Kommune

- Af Svend-Erik Hermansen, medlem af UTA-udvalget

Byrådet besluttede i 2016 på baggrund af UTA-udvalgets (Uddannelse Til Alle) indstilling, at udviklingsarbejdet omkring et unge- og campusmiljø skulle igangsættes, og i den forbindelse at der sammen med de forskellige uddannelsesinstitutioner skulle udvikles et koncept for en ”Garantiskole”.
Baggrunden for ønsket om en Garantiskole i Høje-Taastrup Kommune er både lokale og landspolitiske målsætninger om, at flere unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Høje-Taastrup Kommune har en større gruppe af unge, der falder fra uddannelse eller ikke påbegynder et uddannelsesforløb. Det skal en Garantiskole mindske.
Flere andre kommuner har i flere år opnået gode erfaringer med Garantiskoler, bl.a. Silkeborg Kommune, hvorfor vi har ladet os inspirere af deres erfaringer.

Formål
Formålet med en Garantiskole er at sikre, at ingen ung falder fra ungdomsuddannelse, men hjælpes til støtte i gennemførelse af uddannelsen eller i omvalg til anden uddannelsesretning, inden frafaldet sker.
Det foreslås, at der etableres et kædeansvar, således at alle afgivende institutioner forpligtes til at overlevere en ung, der falder fra. Det gælder ved alle overgange, og hvis en ung falder fra, overtager den kommunale UTA-taskforce ansvaret.
Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et forpligtende samarbejde og netværk mellem uddannelsesinstitutioner, vejledere og andre aktører på unge- og uddannelsesområdet.
En Garantiskole vil kunne få en naturlig forankring i en kommunal ungeenhed, som ligger fint i tråd med målet for UTA-taskforcen.

Hvad skal der arbejdes med i udviklingen af Garantiskolen?
En Garantiskole skal gøre frafald til omvalg og styrke samarbejde og netværk mellem aktører på uddannelsesområdet, og kræver derfor et forpligtende samarbejde mellem de deltagende institutioner.
Et Garantiskolesamarbejde kan omfatte forskellige grader af forpligtende samarbejde. Det er derfor væsentligt, at der opnås enighed mellem institutionerne omkring samarbejdets art og graden af forpligtelse i forhold til samarbejdet, herunder økonomisk i forhold til udveksling af elever.
Det konkrete indhold i Garantiskolen samles i en samarbejdsaftale, der udspecificerer rammerne for arbejdet og vil skulle defineres i fællesskab mellem de relevante parter.

Det forventes at omfatte følgende punkter i forhold til Garantiskolens:

- Mål
- Vision
- Værdigrundlag
- Målgruppe (hvilke unge er omfattet af Garantiskolen)
- Samarbejdets form, herunder økonomisk model for samarbejde.
- Hvad skal den konkrete Garantiskoleindsats bestå i?
- Styregruppe, netværksgrupper af vejledere m.m.
- Centrale samarbejdspartnere (hvilke uddannelsesinstitutioner og aktører)
- Sekretariatsfunktion
- Mødeaktivitet og evt. årlig fælles konference for deltagende parter og andre

Tidsperspektiv
Oktober 2017
Behandling af oplæg i UTA-udvalget, herunder beslutning om forpligtende samarbejde fra relevante samarbejdsparter og beslutning om i fællesskab at igangsætte udviklingsarbejdet.

Vinter 2017/forår 2018
Udviklingsarbejde med deltagelse af centrale samarbejdsparter.
Definering af mål, rammer og konkret indhold i Garantiskolen i Høje-Taastrup, økonomisk model, organisering m.m som basis for samarbejdsaftalen.
Information og markedsføring af Garantiskolen på uddannelsesinstitutioner op til studiestart.

August 2018
Forventet start på Garantiskole.

Tilfredshed!
Det er meget tilfredsstillende, at der nu er taget beslutning om at etablere en Garantiskole i Høje-Taastrup Kommune på trods af det lange tidsforløb. Jeg er overbevist om, at der vil kunne reddes mange skæbner fra at gå unødvendigt ledige i de unge år frem for at kunne gennemføre en eller anden form for uddannelse, der vil skabe baggrund for at kunne være med på det danske arbejdsmarked.

Ambitionen er, at ingen unge falder ud af uddannelsessystemet.

Det nye byråd opfordres til at søge disse forslag og planer gennemført!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk