Sundhed – lighed og ulighed, juni 2014

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Byrådsmødet 17.juni 14: Hvorfor kan sager på en dagsorden i Ældre – og Sundhedsudvalget ikke behandles på det pågældende udvalgsmøde…?

  - Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget

Socialdemokraterne ville gerne have drøftet Meddelelsessag / Bilag 3: Innovationsproces for "Lighed i sundhed" på Ældre - og Sundhedsudvalgets møde 3.juni 2014 ved at godkende dagsordenen i henhold til Punkt 1 ud fra dagsordenens punkt 2, hvor bilag 3 havde et indhold, der ikke kunne tages til efterretning uden en drøftelse og egentlig beslutning i udvalget.

Og det er faktisk det, denne sag handler om.

Det blev desværre nægtet af formanden med klar bistand af borgmesteren, som af en eller anden grund også var til stede under dette udvalgsmøde…..
De nærmere årsager blev forsøgt gennemgået mundtligt af mig på udvalgsmødet - og disse årsager er jeg derfor nødt til at fremlægge her i stedet for på udvalgsmødet.
Selve sagen om Lighed i Sundhed blev behandlet på aprilmødet i udvalget, hvor der bl.a. stod: "I juni forelægges udvalget/byrådet et oplæg til procesplan for projektet til godkendelse".

Dertil kommer, at der på dagsordenen den 3.juni var en sag (nr. 3A), hvor der bl.a. fremgik følgende tekst: På nærværende udvalgsmøde er der en opfølgende sag om det radikale innovationsprojekt på sundhedsområdet med fokus på lighed i sundhed. I processen med dette arbejde vil de gode erfaringer og netværk fra Gadehavegård også blive inddraget.
Selve fortolkningen af udvalgsbeslutningen i april 2014 ønskes også drøftet i aften - særligt i relation til en foretagen bevilling på 325.000 kr., da det nu er oplyst, at der allerede inden en egentlig udvalgsbehandling her i juni er indgået en kontrakt med en lokal projektmager uden særlig ekspertise eller specifik viden på sundhedsområdet, men som dog er medlem af borgmesterens Vækstråd.

Samlet set vil vi gerne vide, hvorfor borgmesteren og udvalgsformanden på dette grundlag forhindrer en mulighed for at drøfte indholdet af en sag, som er sat på dagsordenen?
Et andet spørgsmål er, om udvalgsformanden fortsat vil sætte sager på dagsordenen til møder i Ældre – og Sundhedsudvalget, som udvalgsmedlemmerne så ikke – med eller uden borgmesterens mellemkomst - får mulighed for at behandle og drøfte på udvalgsmøderne?

Socialdemokraterne ser frem til denne mulighed i aften for at få opklaret, hvorfor sagen har udviklet sig på denne måde - og ikke mindst ser vi frem til også at kunne drøfte mulighederne for at få skabt et bedre grundlag for Høje-Taastrup Kommunes arbejde med at få skabt en bedre sundhedstilstand for alle borgere.
Vores umiddelbare bud på disse initiativer vil være, at der altid skal tages udgangspunkt i menneskers virkelighed og tilværelse.

Vores levealder er væsentlig lavere end i den nordlige del af Regionen – og det udgangspunkt er kontant lige til at tage fat på, fordi vore indsatser omkring Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress kan målrettes borgere ud fra det stade, vi nu en gang hver især er her i livet.

Om vi kan komme i gang med at drøfte disse initiativer mere detaljeret afhænger nu blot af, om der laves en dagsorden i Ældre – og Sundhedsudvalget, med et indhold, som er lovligt at behandle…..

Mit forslag er på den baggrund såre simpelt: Dagsordenspunkter på udvalgsmøderne kan fremover altid drøftes på udvalgsmøderne.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk