Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSocialudvalget – farvel – 5.december 2017…….
 - Svend-Erik Hermansen, Udvalgsmedlem

Farvel til Socialudvalget er også et farvel til et arbejdsområde, som i vid udstrækning omfatter de svageste borgere og hjælpen til dem i Høje-Taastrup Kommune.

Tiden her har været præget af markant flere borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte – uden at der har været nogen umiddelbare forklaringer på, hvorfor dette tal er særdeles stigende.
I min tid som formand for dette udvalg tilbage i 2002 – 2005 var der andre opgaver som trængte sig på; opgaver som i dag henhører under Arbejdsmarkedsudvalget.
Arbejdet i denne periode har været præget af et stort antal sager på udvalgets dagsorden, hvor administrationen har hjulpet meget med for at skabe forståelse og ikke mindst viden om baggrund og indhold. Udvalgsarbejdet har på trods af kompleksiteten været præget af løsningsorienterede holdninger til arbejdet.

Opgaver
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner, herunder også opgaver indenfor lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. Udvalget har dog ikke den umiddelbare forvaltning af sager om førtidspension.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale område overfor voksne over 18 år, herunder handicap- og psykiatriområdet, jf. servicelovens bestemmelser, herunder den umiddelbare forvaltning af bestemmelserne i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Udvalget varetager samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område og opgaver i henhold til lov om individuel boligstøtte,
samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område og
den umiddelbare forvaltning af kommunens boligsociale opgaver, udvikling af boligsociale strategier og byudvalgsindsatsen inkl. projekter og styringsdialogmøder med de almene boligselskaber samt godkendelse af skemasager ved oprettelse af almene boliger samt tilsynet med almene boliger, herunder familieboliger, ungdomsboliger samt ældreboliger.
Udvalgets opgaver retter sig mod alle typer af boliger, både leje-, andels- og ejerboliger.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

Fortid – og ikke mindst fremtid
Det har været spændende at være med her, eftersom der er behov for en helhedstilgang til netop disse mange områder også ud fra et løsningsorienteret syn på det forebyggende arbejde i forhold til andre udvalgsområder.
Samtidig har spørgsmålet om adgang til billigere boliger også fyldt en del – og her er det netop forebyggende, hvis vi kan medvirke til ordentlige boliger til enhver borger – ung som ældre -. Hvis denne forudsætning er opfyldt, kan det enkelte menneske bruge kræfterne på at skaffe sig et bedre liv med muligheder for arbejde og uddannelse, der så igen kan give bedre baggrund for et ordentligt liv.
Sluttelig vil jeg gerne fremhæve adgangen for hjemløse til boliger, der passer til det behov, som hjemløse har – læs eventuelt om boligerne her: http://www.svend-erik.nu/550.html
I den kommende byrådsperiode er der ingen tvivl om, at udvalget skal arbejde meget med svarene på spørgsmål om hvordan vi skaffer bedre forhold for mange utilpassede ældre, som ikke kan rummes på et almindeligt plejecenter.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk