Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Nye dagtilbud til voksne borgere med udviklingshæmning
    - Af Svend-Erik Hermansen

En sag med dette navn var tirsdag til behandling i Økonomiudvalget efter behandling i Social – og Sundhedsudvalget i sidste uge, hvor et flertal bestående af SF, Konservative og Venstre anbefalede administrationens indstilling.

Socialdemokraterne kunne ikke umiddelbart acceptere denne indstilling ud fra en manglende sikring af en egentlig revisitering af det enkelte menneske:

A tager forbehold, idet det ønskes belyst, hvorledes gældende lovgivning overholdes; herunder hvordan der skal ske revisitering af den enkelte borger.

Konklusionen på sagens behandling i Økonomiudvalget blev en meget væsentlig tilføjelse til administrationens forslag, eftersom det blev præciseret, at de berørte borgere med handicap skulle revisiteres ud fra et til mødet udleveret notat (nr.317557/12).

Sagen i sin helhed kan læses vis dagsordensdatabasen på www.htk.dk under bl.a. Økonomiudvalget – sag nr. 18 (11.dec.12).

For en sikkerheds skyld kan notatet om principperne læses her (!):

Spørgsmål stillet på SSU-mødet den 4.12.2012

I forbindelse med behandlingen af sag nr. 3 på SSU-mødet den 4. december 2012 om etablering af et nyt dagtilbud til socialpædagogisk enhed blev der udtrykt ønske om at få belyst, hvorledes gældende lovgivning overholdes, herunder hvordan der skal ske revisitering af den enkelte borger.

Svar
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område, jf. retssikkerhedslovens § 15.

Lovgivningen indeholder to helt grundlæggende principper, som skal iagttages i denne sag. For det første, at ”hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.”, jf. serviceloven § 1, stk. 3. For det andet, at ” borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger sagsbehandlingen sådan, at borgeren kan udnytte denne mulighed.”, jf. retssikkerhedsloven § 4.

Sagsbehandlingen tilrettelægges derfor allerede fra starten sådan, at hver enkelt borger bliver inviteret til at medvirke ved behandlingen af sagen. Første skridt bliver herefter et møde, hvor borgeren og en eventuel værge mødes med en sagsbehandler fra Social- og Handicapcentret, Team Myndighed.

Borgerens situation og ønsker drøftes på mødet, og på baggrund heraf vil Team Myndighed foretage en udredning af borgerens fremtidige støttebehov i forhold til dagtilbud.

Denne udredning vil blive sendt til partshøring hos borgeren (eventuel værge) inden, der træffes en endelig afgørelse i sagen. Partshøringen sikrer, at borgeren er bekendt med og eventuelt kan komme med bemærkninger til de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen.

Herefter vil borgeren (eventuel værge) få tilsendt den endelige afgørelse om det fremtidige dagtilbud og samtidig også en klagevejledning.

Ifølge retssikkerhedslovens § 72 vil en klage over en afgørelse, der er truffet i henhold til servicelovens §§ 103 og 104, ikke have opsættende virkning.