Marionetdukker for den Borgerlige Regering

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Marionetdukker for den Borgerlige Regering - Kommunalpolitikerne har ingen reel indflydelse.

En helt igennem urimelig og fuldstændig tåbelig måde at behandle kommunerne på!

- af Svend-Erik Hermansen, gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune har netop modtaget svar fra Velfærdsministeriet på dispensationsansøgningen om at få lov til at anvende en del af de budgetterede anlægsmidler til helt nødvendige bygningsanlæg m.v. ud fra budget 2008.
Sagen blev behandlet ekstraordinært på Økonomiudvalgsmødet tirsdag den 19.august – og som det tydeligt fremgår af sagsfremstillingen (optrykt efterfølgende) er der tale om et klart overgreb på en kommune – som også andre kommuner er blevet behandlet – som må og skal medføre en meget alvorlig reaktion fra et forhåbentligt helt enigt byråd overfor flertalspartierne på Christiansborg fra den kommende behandling af sagen på byrådsmødet i næste uge.

Som det klart fremgår, vil man nu yderligere indskrænke styringsmulighederne
- hvor forsikringsbeløb til en nedstyrtet bro (med efterfølgende nyanlæg) skal medføre nedgang i andre helt nødvendige anlæg, som f.eks. yderligere pladser til opfyldelse af pladsgarantien for børnehavebørn.
Dertil kommer som noget helt nyt, at støtte fra Realdaniafonden til det store kulturudviklingsprojekt omkring Selsmosesøen og ikke mindst Taastrup Teater også medfører, at vi ikke må anvende midler til f.eks. udbedring af skader som følge af svampeangreb i nogle daginstitutioner…….
Jeg vedhæfter sagsfremstillingen fra forvaltningen – og hvis en almindelig virksomhed ude i det omkringliggende samfund skulle styre sine aktiviteter på den måde, ville alle jo tage sig til hovedet og sige om igen!

Min umiddelbare holdning fremgår af overskriften…… 

De efterhånden meget forskellige opfattelser i befolkningen contra politikerne på Christiansborg om hvilke krav, der naturligt kan og skal opfyldes i kommunerne – og så den virkelighed vi oplever som lokalpolitikere fremgår vistnok ret tydeligt her – og jeg kan komme med efterhånden mange flere eksempler fra den dagligdag, vi oplever som kommunalpolitikere.

Uanset indgang til emnet betyder den nye kommuneaftale for budgetåret 2009, at endnu flere skal deles om den samme velfærd, hvilket kun kan komme til at betyde forringelser og nedskæringer alene som følge af befolkningens aldersudvikling. Også derfor er det umådeligt svært at lægge et socialt baseret, rimeligt og offensivt ordentligt budget i 2009 – og fremefter, så længe der er en borgerlig regering, der får lov til at udstede skrivelser som det fremgår af sagsfremstillingen.

Aftalen indebærer desværre også, at mere og mere – også i detaljen – nu skal bestemmes udenfor kommunegrænsen; byråd og kommunalbestyrelser får mindre og mindre indflydelse på servicen i disse år, hvor centralforvaltningen i Velfærdsministeriet og i Finansministeriet tager mere og mere magt og indflydelse. 

Man kan vel hævde med god ret, at kommunestyret nærmer sig en karakter af en såkaldt dekoncentreret forvaltning, hvor kommunerne kommer til at fungere som et slags lokalkontor, der blot kan administrere regler og vilkår tilført fra et folketingsflertal.
Det betyder desværre også, at den fleksible tilpasning, som kunne udføres i det daglige i kommunerne ikke sker, hvilket igen fører til en uhensigtsmæssig fastlåsning af det daglige arbejde og måden at gøre det på.

Prøv selv at tolke på hvordan dine muligheder som borger ville være, hvis du blev udsat for den helt igennem urimelige detailstyring!

Høje-Taastrup kommune har i øvrigt for nærværende over 300 mill. Kr. i kassen – der er altså ingen mangler her – der er alene mangel på dispostionsfrihed ud fra det ansvar vi alle har som borgere og som lokalpolitikere. 

Sagsfremstilling:

Dispensationsansøgningen

I forbindelse med genåbningen af Høje-Taastrup Kommunes anlægsbudget 2008 har Høje-Taastrup Kommune søgt Velfærdsministeriet om dispensation fra lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 (”anlægsafgiften”).

Ansøgningen omfattede 13 projekter, hvor kommunen fandt, at ekstraordinære forhold (trafikuheld, brand m.v.) burde udløse dispensation. Udgiften til de 13 projekter skønnedes til i alt 36,65 mio. kr.

Ministeriet har behandlet ansøgningen med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes forslag til revideret anlægsbudget 2008 (jf. Byrådets behandling af samme i april 2008).

Af ministeriets afgørelse fremgår, at to af projekterne i kommunens ansøgning, daginstitutionen Frøhaven til 8,50 mio. kr. og daginstitution Stenmøllen til 1,05 mio. kr., i alt 9,55 mio. kr., vurderes at falde uden for det område, hvor det efter loven er muligt at give dispensation.

De øvrige 11 projekter til i alt 27,1 mio. kr. vurderer man falder inden for lovens dispensationsmulighedsområde, men man imødekommer dog kun, at 7,15 mio. kr. kan afholdes uden for den oprindelige ramme.

Den oprindelige udgiftsramme på 80,62 mio. kr. udvides således til 87,77 mio. kr.

I en præciserende opfølgningsskrivelse har Velfærdsministeriet forklaret, at dispensationen forudsætter, at de 11 projekter til i alt 27,10 mio. kr. gennemføres i 2008. ”Hvis projekterne kan udskydes elle omprioriteres er de i sagens natur ikke dispensationsberettigede alligevel og disse udskydelser måtte i så fald trækkes fra det samlede dispensationsbeløb.”

Således kan det konkluderes, at 27 mio. kr. ud af den samlede ramme på ca. 87 mio. kr. er låst af dispensationen, og eventuelle mindreforbrug på de pågældende projekter kan ikke finansiere merudgifter på andre projekter.

Inden for den resterende ramme på ca. 60 mio. kr. kan det blive nødvendigt med omprioriteringer og evt. udskydelser for at holde eventuelle mérudgifter på andre projekter inden for den samlede ramme.

Økonomi:
Velfærdsministeriets dispensation til Høje-Taastrup Kommune medfører en udvidelse af den samlede, ”afgiftsfrie” bruttoanlægsramme med 7,15 mio. kr. til 87,75 mio. kr.

Dette giver dog ikke umiddelbart mulighed for nye eller yderligere anlægsaktiviteter, da følgende forhold skal tages med i betragtningen:

·I grundlaget for prioriteringen af den samlede anlægsramme ikke taget højde for udgifter modsvarende RealDaniaFondens tilskud til kommunen på 9,6 mio. kr. Tilskuddet er alene taget med i dispensationsansøgningen. Det betyder, at størstedelen af rammeforhøjelsen vil medgå til indarbejdelsen af de samlede udgifter til Kulturringen.

·Hertil kommer fortsat det forhold, at ministeriet har påpeget, at dispensationen ikke kan overføres til andre projekter.

Administrationen vil i de kommende uger vurdere behovet for justeringer inden for denne ramme og forelægge byrådet resultatet af disse vurderinger i september/oktober 2008.

Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.

Information:
Ingen bemærkninger.

Vurdering:
Ingen yderligere bemærkninger

Indstilling:
Administrationen indstiller, at 

1. Orienteringen om Velfærdsministeriets behandling af kommunens ansøgning om dispensation fra lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 tages til efterretning

2. Anlægsbudgettet revurderes på baggrund af de nye rammer og resultatet fremlægges igen for byrådet i september/oktober 2008.

3. Der udfærdiges en henvendelse til Velfærdsministeriet og til Folketinget ud fra det helt igennem urimelige i den måde at behandle landets kommuner på – A`s forslag.

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk