Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Ny klub-struktur i Høje Taastrup kommune
Til Administrationen og samtlige lokal politikere i Høje Tåstrup Kommune.

Set i lyset af udmeldingen om at udarbejde nyt forslag til en ny klub-struktur i Høje Taastrup kommune, ønsker forældrebestyrelserne at gøre opmærksom på vores ønsker til en fremtidig klub og den struktur den skal indgå i.

Forældrebestyrelserne ønsker at støtte op om kommunens politik og værdigrundlag for fritidsklubberne. Samtidig anerkender vi at fritidsklubberne kan være en del af den løsning, der skal opfylde målet om mindst 95 % af en årgang, skal have en uddannelse.

Der er rigtig mange gode ting i den klubstruktur, som vi har i dag. Det vi især lægger vægt på ved vores gode klubber, er:

 • Den enkelte klub har et stærkt lokalt kendskab, og ved hvilke vinde, der blæser lige nu, og således gør det muligt at fastholde de unge i klubberne.

 • Fleksibilitet og forandrings parathed i forhold til brugernes ønsker, behov og interesser.

 • Relativt få ændringer i medarbejderstaben, således brugerne og personalet kender hinanden godt og er trygge ved hinanden.

 • Stor rummelighed og plads til alle i målgruppen

 • Selvbestemmelse med lokalt demokrati – brugerne er med i mange beslutninger.

 • Vi ser lederen af i dag som værende med lokalt kendskab, kender brugerne/forældrene/personale, kender skoledistrikt og er lokalt aktiv

 • Klubberne samarbejder frit om aktiviteter som skiferier, rollespilsture, Sing-back etc. - med andre ord er der opstået selvudviklet netværkssamarbejde, som med fordel kan gøres mere officielt og struktureret.

 • De fleste klubber fungerer rigtig godt og brugerne har stor gavn af deres forskellige tilbud.

 • Forældrebestyrelser er tæt på klubledelse og den enkelte klub.

 • Skole og klub er fortsat to selvstændige enheder

Kan det gøres bedre?

Forældrebestyrelserne kan godt spotte nogle områder, som vil højne kvaliteten og sikre at målene for området opnås:

 • Samarbejdet mellem klubber og skoler gøres forpligtende evt. ved udarbejdelse af en kontrakt mellem klub og skole

 • Samarbejdet mellem klubber og PPR gøres forpligtende evt. ved udarbejdelse af en kontrakt mellem klub og PPR.

 • SFO’er lægges ind under klubberne, således at skole/undervisning og fritid skilles ad, men via det forpligtende samarbejde vil det sikres, at de fælles overordnet mål kan nås.

Samtidig vil en sammenlægning af Klub og SFO give bedre mulighed for at

Samle op på mindre stærke elever tidligt, forebygge og “behandle” mobning, ogi det hele taget sikre en god og sammenhængende kultur gennem hele skoletiden.

 • Klubstruktur og skolestruktur skal tilpasses, således at samarbejdet med f.eks. at få unge sikkert igennem skolesystemet, og videre til en ungdomsuddannelse, prioriteres.

 • Udbygning af Intranettet til også at omfatte klubberne, med samme features som forældre-elev-lærer-intra

 • Central videns database – f.eks. via klub-intra, således viden mellem klubberne deles hurtigt og let, samtidig vil de unge have en let adgang til oplysninger vedr. aktiviteter i andre klubber, som er indenfor deres interesseområde

 • Klubstrukturen skal understøtte de mål som klubberne skal overholde.

Umiddelbart ser vi, at en implementering af vores forslag kan gøre forholdsvis let og uden de store økonomiske ressourcer.

Samtidig vil det give færrest mulige dønninger blandt brugerne, deres forældre og de fantastiske personer, som arbejder i klubberne.

Skåret over en kam er fremmøde tallene steget i klubberne, hvilket vi mener kan tages som tegn på, at klubberne virker. Vi ser også klubberne tage forskellige tiltag i arbejdet med at fastholde vores unge i uddannelse, hvilket især er i os forældres interesse, men bestemt også i samfundet som helheds interesse.

Det samarbejde vil vi gerne styrke og bakke op omkring.

I forbindelse med at beslutningen om hvordan den nye klubstruktur skal se ud, vil vi godt tilbyde at deltage i arbejdet med at få en ny struktur skruet sammen, så vi får den bedst mulige klub. Det er jo vores børn, som er brugere, og derved os som forældre, som har et indblik i, hvad der er bedst for vores børn.

Vores børn og unge er vores fælles fremtid, hvorfor vi stiller os til rådighed i forhold til arbejde for at få ”verdens” bedste klubber!

Med venlig hilsen

Christina Vesthede
Formand i klub Basen

Mai-Britt Østerberg
Formand i klub 5éren

Henrik Slott
Formand i Trillingeklubberne

Sanne Hjortlund
Bestyrelsesmedlem i Sengeløse klub

På vegne af forældrebestyrelserne i

Klub Inn
Reerslev Klubben
Grenen
Sengeløse klubben
Gadehaven
Trillingeklubberne
Basen
5éren
Engvadgård/Fløng fritidsklub
Go-Kart klubben
Knallert-banen