Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Udgifterne stiger alligevel  i Høje-Taastrup Kommune.


Trods et historisk solidt budget for 2011 ser vi nu, at udgifterne alligevel stiger i Høje-Taastrup Kommune. Økonomiudvalget besluttede derfor på sit møde tirsdag aften at træde på udgiftsbremsen, så kommunen undgår at komme i likviditetsvanskeligheder og blive ramt af regeringens sanktioner.

Midlertidigt ansættelsesstop og forbrugsbegrænsning er to af de politiske håndtag Økonomiudvalget valgte at dreje på, da det holdt møde tirsdag aften. Ansættelsesstoppet omfatter samtlige stillingskategorier i kommunen, både faste og midlertidige stillinger, og også alle former for vikariater. Forbrugsbegrænsningen indebærer, at forbruget skal begrænses med 1,6 pct. på alle politikområder. Derudover lægger Økonomiudvalget op til et anlægsstop, hvor igangværende projekter gennemføres, mens øvrige udskydes og måske gennemføres i et langsommere tempo og at overførselsmidler fra 2010 til 2011 indefryses.

Økonomiudvalget vil følge den økonomiske situation nøje.
Det er Byrådet, der på sit møde 26. april træffer den formelle beslutning, men det er aftalt med Økonomiudvalget, at ansættelsesstoppet og forbrugsbegrænsningen får øjeblikkelig virkning.

Hvorfor har vi atter økonomiske problemer?
Hvordan er vi kommet dertil efter et budget for 2011 fuld af besparelser? Et budget som blev kaldt historisk solidt og i balance ikke alene i 2011 men også i de såkaldte overslagsår, 2012-14.

Det er der især to grunde til:
 Ledigheden blandt kommunens borgere stiger mere end forventet. 
Det betyder flere udgifter for kommunen. Både til ydelser og aktivering men også til fx boligstøtte. Samtidig er der gennemført en reform på beskæftigelsesområdet, der ændrer principperne for den refusion kommunerne får fra staten. Den blev vedtaget i forbindelse med Finansloven og var derfor ikke kendt, da Budget 2011 blev vedtaget.

Samlet set betyder det, at kommunen risikerer merudgifter på ca. 35 mio.kr.

 Sundhedsudgifterne eksploderer. 
Hospitalerne i hovedstadsregionen behandler nu langt flere patienter end i 2010, og da det er kommunerne, der betaler, betyder det voldsomt stigende udgifter på området merudgifter på op mod 13 mio.kr. I 2011. Og de to forhold har kommunen vanskeligt ved at styre. De kunne heller ikke forudses ved budgetvedtagelsen. Fx anvender kommunen prognoser fra Sundhedsstyrelsen og KL ved budgetlægning af sundhedsudgifterne, og de havde ikke forudset den aktivitetsstigning på hospitalerne, der nu belaster økonomien.

De seneste ledighedstal på landsplan er heldigvis overraskende positive, og vi kan håbe, at den udvikling slår igennem også her i Høje-Taastrup kommune, så udgiftsstigningen ikke bliver lige så voldsom.

På det såkaldte specialiserede socialområde – som de senere år har haft en kraftig udgiftsstigning – er der taget hånd om situationen. Der er iværksat en genopretningsplan med initiativer, der skal sikre, at der kommer styr på økonomien. Nogle af initiativerne får muligvis først fuld effekt fra 2012, hvorfor der er risiko for et mindre merforbrug i 2011.

Det er desværre ikke kun udgiftssiden, der er under pres. På indtægtssiden er vurderingerne af erhvervsejendomme faldet med 1,4 mia.kr. Det betyder, at kommunen vil få et indtægtstab på mindst 15 mio.kr. Fra 2012 og mellem 5 og 7mio.kr. allerede i 2011.

Samlet er der risiko for, at budgettet overskrides med mellem 57 og 82 mio.kr., hvis der fortsættes uændret.

Der er derfor behov for at træde på udgiftsbremsen. Både fordi likviditeten er stram – der er simpelthen ikke penge i kommunekassen til at finansiere merforbruget – og fordi kommunen risikerer at blive ramt af regeringens sanktionslov. Den siger, at kommuner, der ikke overholder budgettet, skal betale en stor del af overskridelsen til staten, ligesom kommunerne kollektivt vil blive ramt af sanktioner, hvis de under ét overskrider budgettet