Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Referat fra borgermøde om trafik i og omkring Torstorp d. 26/4-08
Torstorp
Mødet er indkaldt af Grundejerforeningen Torstorp ved formand Benny Gustavsen

1. Trafikforhold i og omkring Torstorp i forbindelse med omlægning af vejnet
2. Udkørsler fra Torstorp over til City 2. Cyklister og gående trafik mangler fortove

3. Omlægning af Skåne boulevard til 2 sporet vej

4. Sydvejs fremtid når grønt og fisketorv flytter til Høje Taastrup kommune
5. Fremtidige støjgener omkring Torstorp
6. Lyskryds ved krydset Sydvej / Hveen Boulevard samt fortov til Køgevej
7. Hvad skal de tilovers blivende arealer ved Skåne Boulevard anvendes til?
8. Eventuelt

Benny Gustavsen (BG) bød velkommen til de ca. 70 fremmødte. BG fremlagde dagsordenen, Torstorps beboere føler sig lukket inde. De kan snart ikke komme ud fra området p.g.a. den voksende trafik rundt om området.

Trafikken vil stige når grønt og fisketorvet kommer til kommunen. Støjen vil stige voldsomt med de mange ekstra lastbiler.

Fragtmandscentralen skal muligvis også udvides, de planer der er forelagt Grundejerforeningen estimerer 16.000 ekstra lastbiler i døgnet.

Allerede nu skal bilister en stor omvej, når de vil handle i City 2, der er områdets nærcenter.

Sikkerheden for de gående er meget dårlig efter trafikomlægningen rundt om City 2.

Dog kan det hjælpe at gå til Teknisk udvalg, efter BG gik en tur fra Nørreby til City 2 sammen med Lars Kock, kom der fortov på strækningen, den ender bare blindt på parkeringspladsen.

Beboerne i Torstorp føler sig overset, det kunne være en god idé at lave nabohøring eller i det mindste orientere bedre om større projekter.

Svend-Erik Hermansen overtog ordet som ordstyrer og de fremmødte politikere blev præsenteret.

Der kom rigtig mange spørgsmål fra salen og dagsordenen blev ikke fastholdt slavisk derfor er nedenstående ikke opstillet punktvis før pkt. 6.

Fra salen:
Fjollet at køre fra Østerby hele vejen rundt om City 2 for at parkere.
Lyskrydset ved Østerby går i sort ved megen trafik.
For cyklister og fodgængere er der lavet 2 lyskryds men det 3. mangler, det er livsfarligt at passere, bilerne holder ikke tilbage, flere har oplevet dette.

Når fase 2 (Blekinge og Skåne Boulevard gøres 2 sporet) starter, bliver det helt umuligt at komme ud fra Østerby.

Spotorno blev ikke orienteret, de føler sig også lukket inde.

Svar fra politikerne:
Michael Ziegler: Vil godt pointere at forslaget om den nye fragtmandscentral ikke får hans stemme.

Planen om vejændringen er City 2's forslag men kommunens ansvar.
Lige nu sker 20 % af færdselsuheldene i kommunen rundt om City 2, derfor har Teknisk Udvalg godkendt ændringen. Det burde allerede blive bedre når fase 2 er lavet. Det vil gøre Boulevarderne 2 sporede.

Borgmesteren opfordrede Grundejerforeningen til at kontakte ham i fremtiden, hvis der var noget ham kan hjælpe med, hans dør er altid åben.

Lizzie Hansen: Teknisk udvalg har ikke umiddelbart indflydelse, City 2 har lavet omkørslen så bilerne bliver talt ved Føtex og parkeringspladserne udnyttes bedre.

City 2́s teknikere fremlagde en trafiksimulering efter de 3 faser er udført og et enigt Teknisk udvalg godkendte det.

Lars Prier: Trafiksimuleringen så godt ud. God idé at inddrage Grundejerforeningen fremover. Alle i teknisk udvalg var enige om at lukke Blå og Rød indkørslerne.

Annette Johansen: Sikkerheden er vigtig og pilene på vejene er nemme at overse.

Kemal Bektas: Har butik i City 2, har talt med dem og de vil ikke ændre noget pt. City 2 mener at fase 2 vil løse problemerne. Lige nu er der ulykker hver dag, folk som kommer til centret kan ikke finde ud af
ændringerne. Fredag og lørdag er det nødvendigt at sætte vagter ud til at dirigere trafikken.

Poul Bonderup: Mener ikke City 2 kan leve med at indkørslen ikke er i orden, de vil miste kunder.

Fra salen:
Der mangler en sti fra City 2 til stationen.
Kan aftalen med City 2 ikke opsiges?
City 2 åbner Rød og Blå indgang når der er rigtig tryk på?

Svar fra politikkerne:
Michael Ziegler: Aftalen med City 2 kan ikke trækkes tilbage.
Lizzie Hansen: Trafiksikkerhedsudvalget må sikre en dialog med City 2.
Kemal Bektas: Savner en sti til stationen fra City 2, både til kunder og personale.

Lars Prier: City 2 vil gerne købe jorden rundt om centeret, det kan bruges når der skal forhandles igen.

Annette Johansen: Mener ikke vi kan vente, sikkerheden især for de bløde trafikanter er vigtig.

Fra salen:

Skiltet ved Nørreby's udgang står så man ikke kan se trafikken, hvis der bliver fjernet lidt af volden og skiltet rykkes vil det blive løst.
Der bliver ikke ryddet sne ved skiltet.
Lyskryds ved sidste overgang Østerby / Rød indgang ville være fantastisk.
Hvem har ansvaret for sikkerheden på City 2́s område?
Der bliver kørt meget stærkt på Østerby Allé.

Lizzie Hansen: Moderniseringen af City 2's område er der blevet sagt ja til.

Lars Prier: Betingelsen for at City 2 kunne købe jorden var at sikkerheden ville blive bedre når vejene var omlagt.

Uansvarlig kørsel i Østerby og på City 2's område er en politiopgave.

Mener dialog er godt men kan ikke love noget. Erkender at situationen ikke er optimal pt.

Michael Ziegler: Fokus på den endelige model, trafiksikkerheden skal blive bedre.

Fremover skal nærområderne inddrages når der skal ske forandringer.

Vejomlægningerne finansieres af City 2 de 30 millioner projektet koster trækkes fra salgsprisen på jorden.

Har ikke nogle løsninger her og nu.

Finansiering af fase 2 og 3 skal ske ved salg af de sidste stykker jord ved City 2.

Blekinge Boulevard mod nord og Skåne Boulevard mod syd gøres 2 sporet det frigør noget jord.

Pkt. 5
Fra salen:
Støjen fra Sydvej er steget meget de sidste par år, umuligt at sove med åbne vinduer for beboere tæt på.

Frygt for at støjen bliver meget værre med de store udvidelser fiske /grønttorv og fragtmandscentralen.

Teknisk udvalgs rolle.
Forbyd lastbiler på Sydvej, de skal køre ud på den nye Ringvej.
Bliver Sydvej 4 sporet?

Lizzie Hansen: Der bliver lavet forsøg i kommunen med lydsvag asfalt, Sydvej vil være et godt bud på hvor det kan afprøves i fremtiden.

Lars Prier: Hele arealet er anlagt til industri, lukning af Sydvej er ikke en mulighed. Når der skal ske ændringer bruger Teknisk udvalg forskellige konsulentfirmaer.

Poul Bonderup: Sydvej kan blive 4 sporet, den er fødevej til erhvervscenteret.

Teknisk udvalg henvender sig altid til de førende specialistfirmaer.

Annette Johansen: Henleder opmærksomheden på at midlerne er begrænsede pga. skattestoppet.

Michael Ziegler: Det er gamle planer med en forlængelse af Ring 5 men det ligger vist langt ude i fremtiden.

Går meget ind for støjdæmpende asfalt, men det kan ikke komme på tale før slidlaget skal skiftes. Mener det vil være svært at få Ishøj kommune til at medfinansiere de har jo marker langs vejen.

Kemal Bektas: Mener støjen vil blive reduceret hvis Sydvej gøres 4 sporet.

Pkt. 6
Lyskrydset Sydvej / Hveen Boulevard er finansieret og bliver lavet august -oktober.

Angående sti langs Sydvej og Hveen Boulevard til Køgevej, var der en vis skepsis, måske tilhører jorden Ishøj kommune. Flere var imod bløde trafikanter på en motor trafikvej. Måske kan stien ligge indenfor
volden så man ikke går langs vejen. Finanserne er ikke så store pt. grundet skattestoppet men hvis ønsket sendes til Teknisk Udvalg kan det komme på prioriteringslisten. Når der skal laves nye stier kommer skolebørn først.

Pkt. 7
Arealerne kan bruges til erhverv.

Afsluttende kommentarer:
Byfornyelse kan kun hænge sammen når der bliver solgt jord.
Politikkerne er ikke i lommen på erhvervslivet.
Alle synes det er en god måde at få dialog med borgerne på.
Fremover bliver Grundejerforeningen og andre taget med på råd.

Referent
Hanne Brandt Jensen

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk