Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Trafik på Sydvej, Manglende kørselsadgang til CITY 2 og Erhvervsbyggeri vest for Hallands Boulevard!

Inspireret af en henvendelse til beboerne i Vesterby og dele af Sønderby, gives her en del fakta om disse 3 emner, som har stor interesse for os alle, der bor her i Torstorp - 20.juli 09.

Hallands BoulevardTrafik på Sydvej

Uanset hvor mange gange støjen fra den tiltagende trafik på Sydvej har været nævnt overfor det nuværende byrådsflertal, har det været endog meget svært at få ørenlyd(!).

Du kan f.eks. finde beslutningerne fra byrådets behandling af sagen den 22.juni 09 via www.htk.dk hvor sag 18 på dagsordenen fortæller:

Vedr. Sydvej foreslår A, at der foretages støjmålinger til kortlægning af problemerne som baggrund for forslag til beslutninger, der kan minimere nuværende og ikke mindst fremtidige støjgener. Ved vurdering af mulige løsninger indgår stillingtagen til støjskærme og anlæg med støjdæmpende asfalt mv.

Og det stemte resten af byrådet imod i første omgang; først i sidste øjeblik blev der samling om følgende beslutning:
….idet Sydvej som tidligere besluttet indgår i den igangsatte støjkortlægning i kommunen og idet Sydvej indgår som en af de veje, hvor behovet for støjdæmpende asfalt vurderes.
Socialdemokraterne går ikke ind for, at Sydvej ombygges til en 4-sporsvej på noget tidspunkt!

Erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard

Denne sag var nr. 24 på byrådsmødet den 22.juni, hvor A stillede følgende ændringsforslag:
A ønsker, at den oprindelige rammebestemmelse om max. 8,5 meter overholdes og mulighederne for nedgravning af byggeriet med 1,5 meter undersøges.
Ved Halland Boulevard foreslås, at der foretages støjmålinger til kortlægning af problemerne som baggrund for forslag til beslutninger, der kan minimere nuværende og ikke mindst fremtidige støjgener.
Ved vurdering af mulige løsninger indgår stillingtagen til støjskærme og anlæg med støjdæmpende asfalt m.v.
For forslaget stemte A og F og imod B, C, O og V. Ændringsforslaget bortfaldt.
B, C, O og V godkendte herefter Økonomiudvalgets indstilling, og imod stemte A og F.
Der var dog enighed om at forlænge høringsfristen til 11 uger - efter mit forslag!

Manglende kørselsadgang til CITY 2

Også denne sag har været behandlet mange gange - første gang tilbage i februar 2007 - og nu senest på en tillægsdagsorden til byrådsmødet den 22.juni, hvor

A stillede følgende ændringsforslag:

Indkørslerne til City 2 søges ændret, således at tidligere ind- og udkørsler til og fra City 2 hurtigst muligt genåbnes ved blå og rød indgang.

Der søges indgået aftale med City 2 om etablering af signalregulering i krydset Skåne Boulevard / Carl Gustavs Gade med en tilhørende delvis fjernelse af jordvolde til forbedring af oversigtsforholdene samt etablering af fodgængerovergang til og fra Torstorp Nørreby.

For forslaget stemte A og imod de øvrige partier. Ændringsforslaget bortfaldt hermed. Herefter godkendte Byrådet administrationens forslag.

Du kan finde mit indlæg på byrådsmødet i denne sag på www.svend-erik.nu/133.html.

Find meget mere om disse emner her:

Facebook: Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City2's parkeringsplads
Svend-Erik Hermansens hjemmeside: www.svend-erik.nu
Høje-Taastrup kommunes hjemmeside: www.htk.dk

Efterskrift

Det er særdeles vigtigt, at borgerne her i Torstorp på alle måder forsøger at påvirke det nuværende byrådsflertal i disse sager - og fortællingen på siderne her viser vel også, at der er stor forskel på måden at arbejde på i disse år i det nuværende byråd!

Panikløsninger må og skal undgås, og jeg og de øvrige socialdemokratiske byrådsmedlemmer arbejder - som det også ses fra beslutningsprotokollerne - målrettet for holdbare løsninger - også for Torstorp og omegn!

Det gør vi - og det har vi gjort hele tiden - og ikke kun her op til kommunevalget, som det også nævnes i det udsendte materiale fra Vesterby Ejerlaug.

Redaktion:Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem og bosiddende i Torstorp - Vesterby : kan kontaktes via www.svend-erik.nu


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk