Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Sagstype: Teknisk udvalg I        Sagsid:       Dok.nr: 1472555 Åben sag

Omlægning af vejene omkring City 2

Sagsfremstilling:

Steen & Strøm der repræsenterer ejeren af City 2, har ladet udarbejde et projektforslag til ændring af adgangsforholdene til City 2. Hovedadgangene til centret er i dag midt på Blekinge og Skåne Boulevarder. Det foreslås, at flytte adgangen til Carl Gustavs Gade. Baggrunden for at ændre forholdene er et ønske fra City 2, om at flytte hovedvægten af trafikken til den vestlige del af City 2. I forbindelse med arbejdet med projektforslaget, er der gennemført en større analyse af det omkringliggende vejnet mht. til trafikmængde, kapacitet og uheld. Med udgangspunkt i disse analyser er det foreslået, at nedlægge Blekinge og Skåne Boulevarder, som egentlige boulevarder med et meget bredt tværsnit. Forslaget lægger op til at samle boulevarderne til to "normale" 4-sporede veje, med en midterrabat på ca. 3 meter, hvor der plantes træer, der giver karakter af en boulevard. Ændringen medfører, at signalanlæggene samtidig skal ombygges.

city 2

Der er endvidere foretaget en uheldsanalyse der viser, at det nuværende vejnet omkring City 2 er meget uheldsbelastet. I det eksisterende vejnet sker der ca. 20 uheld - heraf 2 med personskade - om året, hvilket er ca. 20 % af samtlige uheld på det kommunale vejnet. Den samlede udgift som følge af disse uheld er ca. 15 mio. kr./år hvoraf kommunens andel er ca. 2,5 mio. kr./år. Gennemførelsen af projektforslaget vil kunne reducere antallet af uheld, og udgifterne som følge af samme, med ca. 50 %.

Den store reduktion i antallet af uheld skyldes hovedsageligt at antallet af krydsningspunkter reduceres, samt at krydsningerne gøres lettere forståelige og overskuelige for trafikanterne.

En samling af vejbanerne på den nordlige del af Blekinge Boulevard h.h.v. den sydlige del af Skåne Boulevard, vil frigøre et nuværende vejareal på ca. 60.000 m2, der vil kunne anvendes til erhvervsformål.

Der er udarbejdet et anlægsoverslag for projektet, der udviser en total udgift på 29 mio. kr. Overslaget dækker udgifter til projektering og anlæg af ændringerne af Blekinge og Skåne Boulevard, nye signalanlæg, ny rundkørsel ved Halland Boulevard, nye slidlag, oprydning af overskydende vejarealer samt belysning. Overslaget omfatter ikke fjernelse af de jordvolde, der i dag er placeret på vejarealerne. En fjernelse af disse jordvolde er en forudsætning for at arealerne i fremtiden kan anvendes til erhvervsformål.

Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:
Vejloven og planloven.

Plangrundlag:
Byplanvedtægt 2-10 for City 2.

Information:
Ingen bemærkninger.

Vurdering:
En gennemførelse af projektet vil dels reducere antallet af trafikuheld i området med ca. 50 %, og dels vil en omlægning/samling af vejbanerne væsentligt reducere den barriereeffekt som de i dag udgør, især for de bløde trafikanter.

Det skal derfor anbefales, at projektet godkendes principielt, under forudsætning af, at det som minimum kan gennemføres udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at projektet godkendes principielt, under forudsætning af, at det gennemføres udgiftsneutralt for kommunen.

Teknisk Udvalg 06-02-2007 (Tillægsdagsorden Sag 1)

Udvalget indstiller, at projektet godkendes principielt, under forudsætning af, at det gennemføres udgiftsneutralt for kommunen.

Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for forholdene for de "bløde" trafikanter, herunder særligt adgangen til og fra Høje-Taastrup Station.

Økonomiudvalget 13-02-2007 (sag 11)

Udvalget indstiller, at Teknisk Udvalgs indstilling godkendes.

Byrådet 20-02-2007

Byrådet besluttede, at godkende Økonomiudvalgets indstilling.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk