Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

.
Vi må alle medvirke til aktivt at undgå udsættelse af lejere fra de almene boliger!

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere formand for Boligsocialt Udvalg i Høje-Taastrup kommune.

Antallet af familier, der smides ud af deres lejlighed er lige nu dobbelt så stort som for 7 år siden i Danmark.
Det mærker vi også på den københavnske vestegn, hvor der det seneste år har været en forøgelse - og Glostrup Retskreds tegner sig med 470 sager i 2008 for mere end hver 10.udsmidning på landsbasis.
På den baggrund har jeg derfor bedt om at få sagen behandlet politisk, og det er nu sket på dagens møde i udvalget, hvor vi fik forelagt følgende gennemgang af den aktuelle status med vægt på oplysninger om mulighederne for at hjælpe i tide - altså længe før man var på vej i en udsmidningssituation:

NOTAT til Boligsocialt Udvalg - mødet onsdag den 6.maj 2009
Udsættelser af Lejere
Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de
ikke overholder husordenen det sted, de bor.
Udsættelser af lejere finder sted over hele landet, men især i hovedstadsområdet og i Århus,Odense, Aalborg og Esbjerg. Omfanget af udsættelser offentliggøres af domstolene. De sidste tal fra domstolene viser, at der i 2008 var 3.762 udsættelser, hvoraf 470 udsættelser var http://svend-erik.nu/image/Bolig_foto_Gerdt_Boss.jpgi Glostrup Retskreds. Det er en lille stigning fra 2007, hvor antallet af udsætter i Glostrup Retskreds var 440.

Den primære grund til, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er, at de ikke har betalt deres husleje. Når lejere kommer i huslejerestance, skyldes det både strukturelle og institutionelle forhold samt individuelle faktorer.
De berørte lejere har typisk en lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor gæld, de bruger en relativt stor del af deres indkomst på husleje, og de har svært ved at administrere deres økonomi.
Andre forhold som spiller ind kan være, at lejeren mister sit job, ændringer i familiemæssige forhold, misbrugsproblemer eller psykiske lidelser.
Hvis en lejer misligholder sine forpligtelser og ikke overholder god skik og orden, vil udlejeren normalt indlede en udsættelsessag ved boligretten med henblik på at få lejemålet ophævet.
Såfremt der falder dom til fordel for udlejer, kan sagen indbringes for fogedretten, der iværksætter en effektiv udsættelse af lejeren.
Hvis lejemålet ophæves på grund af manglende huslejebetaling, indledes sagen normalt ved fogedretten. Udlejeren kan indgive anmodning om udsættelse af lejeren, og fogedretten vil herefter indkalde lejeren til møde på fogedkontoret med henblik på at fastsætte en dato for en udsættelse. Efter mødet, uanset om lejeren deltager, modtager lejeren i et brev en dato for, hvornår udsættelsen effektueres.

Når et lejemål ophæves som følge af manglende huslejebetaling, kan lejeren forsøge at undgå udsættelsen ved at lave en afdragsordning med udlejer. Udlejeren er dog ikke forpligtet til at imødekomme en anmodning om en afdragsordning.
Boliger
Kommunens involvering i udsættelsessager
Fogedretten orienterer kommunen, når en udlejer har begæret en udsættelse af en borger.
Indtil 1.07.2007 var kommunerne kun forpligtet til at tage kontakt til borgere med børn, når familien var i risiko for at blive sat ud af boligen. Fra 1.7.2007 er der med lovgivning omkring "pligt til at genvurdere hjælpen til personer som udsættes af beboelseslejemål" sket en opstramning af kommunernes forpligtelse til at vurdere hjælpen til personer, som udsættes af deres lejemål.

Når kommunen modtager en underretning fra fogedretten om en udsættelse af en lejer, skal kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til rådgivning eller anden hjælp efter den sociale lovgivning. Det gælder i forhold til husstande med børn eller husstande med medlemmer under 18 år, eller hvis kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren, som sandsynliggør, at borgeren har behov for hjælp. Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen.

Kommunen skal træffe denne afgørelse senest 14 dage efter at have modtaget underretning om, at en lejer er berammet til at blive sat ud af sin bolig. Kommunen er pålagt at foretage en helhedsvurdering af borgeren, herunder om borgeren har en sag i flere forvaltninger eller enheder i kommunen, der berettiger til hjælp. Såfremt udsættelsen gælder en børnefamilie, skal kommunen endvidere vurdere, om udsættelsen kan være et symptom på, at der er problemer i familien, som kræver øvrige tiltag og foranstaltninger.

Såfremt kommunen afgør, at borgeren har ret til hjælp, kan et tiltag være at træffe beslutning om administration af borgerens sociale pension eller kontanthjælp, betale huslejerestancen som en engangsydelse eller lave en afdragsordning med borgeren, hvor kommunen betaler huslejerestancen mod tilbagebetaling. Endelig kan det også være at rådgive borgeren om anden form for administrativ hjælp til at få betalt de faste udgifter, fx i form af en aftale med et pengeinstitut eller hjælpe med at finde en anden bolig. Er det borgere, der har øvrige problemer end den manglende huslejebetaling, har kommunen ifølge serviceloven mulighed for at iværksætte tiltag som bostøtte, behandling af misbrug, familierådgivning osv.

Fra den 1.06.2009 er der endvidere jfr. Lov om leje af almene boliger m.v. foretaget en ændring i loven, der medfører, at kommunen jfr. Lov om aktiv socialpolitik § 90 har mulighed for, at indgå en administrationsordning (dvs. sørge for at borgeren husleje betales inden udbetaling af resthjælpen til borgeren) hvis en person gentagne gange har misligholdt husleje betalingen eller en persons udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pågældendes udsættelse af et beboelseslejemål på grund af misligholdelse. overholde fristen i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5A
stk. 2 på 14 dages frist for sagsbehandlingen og afgørelsen i sagen.

Sagen behandles ud fra gældende lovregler omkring enkeltydelser (Lov om aktiv socialpolitik § 81) og der foretages en helhedsorienteret sagsbehandling.
Det skal bemærkes, at kommunen jfr. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5A stk. 3 kun efter forudgående samtykke fra borgeren kan orientere Fogedretten om kommunens afgørelse.

Udvalget drøftede på denne baggrund mulighederne, og vi var enige om at få supplerende oplysninger især ud fra spørgsmålet om den konkrete indsats for familier med børn og om indsatsen, når lejeren var i arbejde.
Sagen er derfor på dagsordenen igen i næste måned i Boligsocialt Udvalg.

Det er min opfattelse, at det at have en bolig altid vil være et af de væsentligste elementer i overhovedet at kunne have en rimelig tilværelse: Man kan nemlig ikke passe et arbejde (og tjene penge til huslejen!), hvis man ikke bor et sted.
Samtidig kan man ikke være sammen i en familie og ikke passe en uddannelse, hvis man ikke har en bolig.
Sidst men ikke mindst kan man kun være et menneske med en god tilværelse, når man har en bolig.
Ud fra tilgængelige fakta og oplysninger skal vi nu kigge på en forbedring af vores indsats ikke mindst ud fra den nye lov, der træder i kraft ved månedsskiftet.
En såkaldt helhedstilgang til løsningsmulighederne fra komVi må alle medvirke til aktivt at undgå udsættelse af lejere fra de almene boliger!

- af Svend-Erik Hermansen, formand for Boligsocialt Udvalg i Høje-Taastrup kommune.

Antallet af familier, der smides ud af deres lejlighed er lige nu dobbelt så stort som for 7 år siden i Danmark.
Det mærker vi også på den københavnske vestegn, hvor der det seneste år har været en forøgelse - og Glostrup Retskreds tegner sig med 470 sager i 2008 for mere end hver 10.udsmidning på landsbasis.
På den baggrund har jeg derfor bedt om at få sagen behandlet politisk, og det er nu sket på dagens møde i udvalget, hvor vi fik forelagt følgende gennemgang af den aktuelle status med vægt på oplysninger om mulighederne for at hjælpe i tide - altså længe før man var på vej i en udsmidningssituation:

NOTAT til Boligsocialt Udvalg - mødet onsdag den 6.maj 2009
Udsættelser af Lejere
Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de
ikke overholder husordenen det sted, de bor.
Udsættelser af lejere finder sted over hele landet, men især i hovedstadsområdet og i Århus,Odense, Aalborg og Esbjerg. Omfanget af udsættelser offentliggøres af domstolene. De sidste tal fra domstolene viser, at der i 2008 var 3.762 udsættelser, hvoraf 470 udsættelser var i Glostrup Retskreds. Det er en lille stigning fra 2007, hvor antallet af udsætter i Glostrup Retskreds var 440.

Den primære grund til, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er, at de ikke har betalt deres husleje. Når lejere kommer i huslejerestance, skyldes det både strukturelle og institutionelle forhold samt individuelle faktorer.
De berørte lejere har typisk en lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor gæld, de bruger en relativt stor del af deres indkomst på husleje, og de har svært ved at administrere deres økonomi.
Andre forhold som spiller ind kan være, at lejeren mister sit job, ændringer i familiemæssige forhold, misbrugsproblemer eller psykiske lidelser.
Hvis en lejer misligholder sine forpligtelser og ikke overholder god skik og orden, vil udlejeren normalt indlede en udsættelsessag ved boligretten med henblik på at få lejemålet ophævet.
Såfremt der falder dom til fordel for udlejer, kan sagen indbringes for fogedretten, der iværksætter en effektiv udsættelse af lejeren.
Hvis lejemålet ophæves på grund af manglende huslejebetaling, indledes sagen normalt ved fogedretten. Udlejeren kan indgive anmodning om udsættelse af lejeren, og fogedretten vil herefter indkalde lejeren til møde på fogedkontoret med henblik på at fastsætte en dato for en udsættelse. Efter mødet, uanset om lejeren deltager, modtager lejeren i et brev en dato for, hvornår udsættelsen effektueres.

Når et lejemål ophæves som følge af manglende huslejebetaling, kan lejeren forsøge at undgå udsættelsen ved at lave en afdragsordning med udlejer. Udlejeren er dog ikke forpligtet til at imødekomme en anmodning om en afdragsordning.

Kommunens involvering i udsættelsessager
Fogedretten orienterer kommunen, når en udlejer har begæret en udsættelse af en borger.
Indtil 1.07.2007 var kommunerne kun forpligtet til at tage kontakt til borgere med børn, når familien var i risiko for at blive sat ud af boligen. Fra 1.7.2007 er der med lovgivning omkring "pligt til at genvurdere hjælpen til personer som udsættes af beboelseslejemål" sket en opstramning af kommunernes forpligtelse til at vurdere hjælpen til personer, som udsættes af deres lejemål.

Når kommunen modtager en underretning fra fogedretten om en udsættelse af en lejer, skal kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til rådgivning eller anden hjælp efter den sociale lovgivning. Det gælder i forhold til husstande med børn eller husstande med medlemmer under 18 år, eller hvis kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren, som sandsynliggør, at borgeren har behov for hjælp. Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen.

Kommunen skal træffe denne afgørelse senest 14 dage efter at have modtaget underretning om, at en lejer er berammet til at blive sat ud af sin bolig. Kommunen er pålagt at foretage en helhedsvurdering af borgeren, herunder om borgeren har en sag i flere forvaltninger eller enheder i kommunen, der berettiger til hjælp. Såfremt udsættelsen gælder en børnefamilie, skal kommunen endvidere vurdere, om udsættelsen kan være et symptom på, at der er problemer i familien, som kræver øvrige tiltag og foranstaltninger.

Såfremt kommunen afgør, at borgeren har ret til hjælp, kan et tiltag være at træffe beslutning om administration af borgerens sociale pension eller kontanthjælp, betale huslejerestancen som en engangsydelse eller lave en afdragsordning med borgeren, hvor kommunen betaler huslejerestancen mod tilbagebetaling. Endelig kan det også være at rådgive borgeren om anden form for administrativ hjælp til at få betalt de faste udgifter, fx i form af en aftale med et pengeinstitut eller hjælpe med at finde en anden bolig. Er det borgere, der har øvrige problemer end den manglende huslejebetaling, har kommunen ifølge serviceloven mulighed for at iværksætte tiltag som bostøtte, behandling af misbrug, familierådgivning osv.

Fra den 1.06.2009 er der endvidere jfr. Lov om leje af almene boliger m.v. foretaget en ændring i loven, der medfører, at kommunen jfr. Lov om aktiv socialpolitik § 90 har mulighed for, at indgå en administrationsordning (dvs. sørge for at borgeren husleje betales inden udbetaling af resthjælpen til borgeren) hvis en person gentagne gange har misligholdt husleje betalingen eller en persons udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pågældendes udsættelse af et beboelseslejemål på grund af misligholdelse. overholde fristen i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5A
stk. 2 på 14 dages frist for sagsbehandlingen og afgørelsen i sagen.

Sagen behandles ud fra gældende lovregler omkring enkeltydelser (Lov om aktiv socialpolitik § 81) og der foretages en helhedsorienteret sagsbehandling.
Det skal bemærkes, at kommunen jfr. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5A stk. 3 kun efter forudgående samtykke fra borgeren kan orientere Fogedretten om kommunens afgørelse.

Udvalget drøftede på denne baggrund mulighederne, og vi var enige om at få supplerende oplysninger især ud fra spørgsmålet om den konkrete indsats for familier med børn og om indsatsen, når lejeren var i arbejde.
Sagen er derfor på dagsordenen igen i næste måned i BoligsVi må alle medvirke til aktivt at undgå udsættelse af lejere fra de almene boliger!

- af Svend-Erik Hermansen, formand for Boligsocialt Udvalg i Høje-Taastrup kommune.

Antallet af familier, der smides ud af deres lejlighed er lige nu dobbelt så stort som for 7 år siden i Danmark.
Det mærker vi også på den københavnske vestegn, hvor der det seneste år har været en forøgelse - og Glostrup Retskreds tegner sig med 470 sager i 2008 for mere end hver 10.udsmidning på landsbasis.
På den baggrund har jeg derfor bedt om at få sagen behandlet politisk, og det er nu sket på dagens møde i udvalget, hvor vi fik forelagt følgende gennemgang af den aktuelle status med vægt på oplysninger om mulighederne for at hjælpe i tide - altså længe før man var på vej i en udsmidningssituation:

NOTAT til Boligsocialt Udvalg - mødet onsdag den 6.maj 2009
Udsættelser af Lejere
Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de
ikke overholder husordenen det sted, de bor.
Udsættelser af lejere finder sted over hele landet, men især i hovedstadsområdet og i Århus,Odense, Aalborg og Esbjerg. Omfanget af udsættelser offentliggøres af domstolene. De sidste tal fra domstolene viser, at der i 2008 var 3.762 udsættelser, hvoraf 470 udsættelser var i Glostrup Retskreds. Det er en lille stigning fra 2007, hvor antallet af udsætter i Glostrup Retskreds var 440.

Den primære grund til, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er, at de ikke har betalt deres husleje. Når lejere kommer i huslejerestance, skyldes det både strukturelle og institutionelle forhold samt individuelle faktorer.
De berørte lejere har typisk en lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor gæld, de bruger en relativt stor del af deres indkomst på husleje, og de har svært ved at administrere deres økonomi.
Andre forhold som spiller ind kan være, at lejeren mister sit job, ændringer i familiemæssige forhold, misbrugsproblemer eller psykiske lidelser.
Hvis en lejer misligholder sine forpligtelser og ikke overholder god skik og orden, vil udlejeren normalt indlede en udsættelsessag ved boligretten med henblik på at få lejemålet ophævet.
Såfremt der falder dom til fordel for udlejer, kan sagen indbringes for fogedretten, der iværksætter en effektiv udsættelse af lejeren.
Hvis lejemålet ophæves på grund af manglende huslejebetaling, indledes sagen normalt ved fogedretten. Udlejeren kan indgive anmodning om udsættelse af lejeren, og fogedretten vil herefter indkalde lejeren til møde på fogedkontoret med henblik på at fastsætte en dato for en udsættelse. Efter mødet, uanset om lejeren deltager, modtager lejeren i et brev en dato for, hvornår udsættelsen effektueres.

Når et lejemål ophæves som følge af manglende huslejebetaling, kan lejeren forsøge at undgå udsættelsen ved at lave en afdragsordning med udlejer. Udlejeren er dog ikke forpligtet til at imødekomme en anmodning om en afdragsordning.

Kommunens involvering i udsættelsessager
Fogedretten orienterer kommunen, når en udlejer har begæret en udsættelse af en borger.
Indtil 1.07.2007 var kommunerne kun forpligtet til at tage kontakt til borgere med børn, når familien var i risiko for at blive sat ud af boligen. Fra 1.7.2007 er der med lovgivning omkring "pligt til at genvurdere hjælpen til personer som udsættes af beboelseslejemål" sket en opstramning af kommunernes forpligtelse til at vurdere hjælpen til personer, som udsættes af deres lejemål.

Når kommunen modtager en underretning fra fogedretten om en udsættelse af en lejer, skal kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til rådgivning eller anden hjælp efter den sociale lovgivning. Det gælder i forhold til husstande med børn eller husstande med medlemmer under 18 år, eller hvis kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren, som sandsynliggør, at borgeren har behov for hjælp. Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen.

Kommunen skal træffe denne afgørelse senest 14 dage efter at have modtaget underretning om, at en lejer er berammet til at blive sat ud af sin bolig. Kommunen er pålagt at foretage en helhedsvurdering af borgeren, herunder om borgeren har en sag i flere forvaltninger eller enheder i kommunen, der berettiger til hjælp. Såfremt udsættelsen gælder en børnefamilie, skal kommunen endvidere vurdere, om udsættelsen kan være et symptom på, at der er problemer i familien, som kræver øvrige tiltag og foranstaltninger.

Såfremt kommunen afgør, at borgeren har ret til hjælp, kan et tiltag være at træffe beslutning om administration af borgerens sociale pension eller kontanthjælp, betale huslejerestancen som en engangsydelse eller lave en afdragsordning med borgeren, hvor kommunen betaler huslejerestancen mod tilbagebetaling. Endelig kan det også være at rådgive borgeren om anden form for administrativ hjælp til at få betalt de faste udgifter, fx i form af en aftale med et pengeinstitut eller hjælpe med at finde en anden bolig. Er det borgere, der har øvrige problemer end den manglende huslejebetaling, har kommunen ifølge serviceloven mulighed for at iværksætte tiltag som bostøtte, behandling af misbrug, familierådgivning osv.

Fra den 1.06.2009 er der endvidere jfr. Lov om leje af almene boliger m.v. foretaget en ændring i loven, der medfører, at kommunen jfr. Lov om aktiv socialpolitik § 90 har mulighed for, at indgå en administrationsordning (dvs. sørge for at borgeren husleje betales inden udbetaling af resthjælpen til borgeren) hvis en person gentagne gange har misligholdt husleje betalingen eller en persons udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pågældendes udsættelse af et beboelseslejemål på grund af misligholdelse. overholde fristen i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5A
stk. 2 på 14 dages frist for sagsbehandlingen og afgørelsen i sagen.

Sagen behandles ud fra gældende lovregler omkring enkeltydelser (Lov om aktiv socialpolitik § 81) og der foretages en helhedsorienteret sagsbehandling.
Det skal bemærkes, at kommunen jfr. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5A stk. 3 kun efter forudgående samtykke fra borgeren kan orientere Fogedretten om kommunens afgørelse.

Udvalget drøftede på denne baggrund mulighederne, og vi var enige om at få supplerende oplysninger især ud fra spørgsmålet om den konkrete indsats for familier med børn og om indsatsen, når lejeren var i arbejde.
Sagen er derfor på dagsordenen igen i næste måned i Boligsocialt Udvalg.

Det er min opfattelse, at det at have en bolig altid vil være et af de væsentligste elementer i overhovedet at kunne have en rimelig tilværelse: Man kan nemlig ikke passe et arbejde (og tjene penge til huslejen!), hvis man ikke bor et sted.
Samtidig kan man ikke være sammen i en familie og ikke passe en uddannelse, hvis man ikke har en bolig.
Sidst men ikke mindst kan man kun være et menneske med en god tilværelse, når man har en bolig.
Ud fra tilgængelige fakta og oplysninger skal vi nu kigge på en forbedring af vores indsats ikke mindst ud fra den nye lov, der træder i kraft ved månedsskiftet.
En såkaldt helhedstilgang til løsningsmulighederne fra kommunal er nemlig væsentlig for mennesker, der er kommet så langt ud, at huslejen ikke prioriteres og betales i tide!
ocialt Udvalg.

Det er min opfattelse, at det at have en bolig altid vil være et af de væsentligste elementer i overhovedet at kunne have en rimelig tilværelse: Man kan nemlig ikke passe et arbejde (og tjene penge til huslejen!), hvis man ikke bor et sted.
Samtidig kan man ikke være sammen i en familie og ikke passe en uddannelse, hvis man ikke har en bolig.
Sidst men ikke mindst kan man kun være et menneske med en god tilværelse, når man har en bolig.
Ud fra tilgængelige fakta og oplysninger skal vi nu kigge på en forbedring af vores indsats ikke mindst ud fra den nye lov, der træder i kraft ved månedsskiftet.
En såkaldt helhedstilgang til løsningsmulighederne fra kommunal er nemlig væsentlig for mennesker, der er kommet så langt ud, at huslejen ikke prioriteres og betales i tide!
munal er nemlig væsentlig for mennesker, der er kommet så langt ud, at huslejen ikke prioriteres og betales i tide!
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk